SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Generelt

 • Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver leverance, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud og ordrer

 • Sælgers tilbud er gældende i én måned fra tilbudsdato. Købers accept skal være sælger i hænde inden fristens udløb.
 • Ordrer er først bindende for sælger, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

3. Annullering og ændring af ordrer

 • Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse.
 • Køber skal erstatte sælgers eventuelle omkostninger og tab ved annullering af en ordre.

4. Levering

 • Levering sker ab fabrik i henhold til »Incoterms 2010«, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 • Sælgers risiko for en leverance ophører ved varens levering i henhold til »Incoterms 2010«.

5. Tolerancer, vægt og kvantum

 • Sælgers standardtolerancer er gældende og kan oplyses på købers foranledning.
 • Vægten er teoretisk beregnet og er ikke bindende for sælger.
 • Af hensyn til produktionen forbeholder sælger sig ret til på hver position af ordren at forøge eller formindske mængden med op til 10%.

6. Leveringstid og forsinkelse

 • Sælgers leveringstid er at betragte som forventet afsendelsestidspunkt, medmindre andet skriftligt er aftalt.
 • Såfremt sælger ikke kan overholde den aftalte leveringstid, er han forpligtet til at underrette køberen herom og samtidig angive årsagen forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, levering kan påregnes cfr. dog punkt 13.
 • Såfremt sælger heller ikke leverer indenfor den i punkt 6.b. fastsatte frist, kan køber ved skriftlig meddelelse ophæve aftalen for så af varen, som ikke er produceret på det pågældende tidspunkt.
 • Køberen kan derudover ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelse og kan således i intet tilfælde erstatning for omkostninger og tab, herunder driftstab og avancetab eller lignende indirekte tab som følge af forsinkelsen.

7. Pris

 • Prisen angives ekskl. moms og eventuelle offentlige afgifter. Prisen er i danske kroner, medmindre andet er skriftligt aftalt. Prisen er gældende omkostninger for råvarer, materialer, løn, valutakurser og afgifter på tilbudets, ordrebekræftelsens eller fakturaens angivne.
 • Ændringer i gældende afgifter, valutakurser og andre omkostninger, som indtræder efter ordrens bekræftelse og som har en forhøjende effekt på sælgers priser, vil blive faktureret som tillæg til de aftalte priser.
 • Ved løbende leverancer vil en forhøjelse af sælgers priser blive meddelt kunden, før de vil træde i kraft.

8. Betaling

 • Betaling skal ske i henhold til de i ordrebekræftelsen fastsatte betalingsbetingelser.
 • Betaling skal være sælger i hænde senest på forfaldsdagen.
 • Ved enhver forsinkelse med betaling, eller såfremt det viser sig, at køber mangler evne til at opfylde aftalen eller mangler kreditværdighed, har sælger ret til at indstille opfyldelsen af sine forpligtelser. Sælger har endvidere ret til at hæve aftalen og kræve erstatning for sine udgifter og tab.
 • Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes morarenter med en rentesats på 1,5% pr. måned.
 • Sælger har endvidere ret til at ændre betalingsbetingelserne og kræve eventuelle tilgodehavender betalt omgående, såfremt køber har misligholdt betalingsbetingelserne, og såfremt køber efter sælgers skøn mangler kreditværdighed.

9. Ejendomsforbehold

 • Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold gyldigt efter gældende ret.

10. Returvarer og returemballage

 • Returvarer modtages kun, når det i forvejen er godkendt af sælger.
 • Det påhviler køber at sørge for forsvarlig emballering af returvarer og returemballage (trækasser og containere m.v.), herunder afdækning Køber er forpligtet til at erstatte eventuelle omkostninger for sælger som følge af uforsvarlig emballering eller beskadigelse af returvaren og retur-emballagen.
 • Ved levering af varer i containere er containerne, hvis sælger ikke foretager fakturering af containerne, altid sælgers ejendom. Returnering af containerne skal ske hurtigst muligt i henhold til stående aftale med sælger.

11. Mangler og reklamation

 • Køber er forpligtiget til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af, at leverancen kontraktmæssig korrekt.
 • Køber mister adgangen til at påberåbe sig mangler ved varen, såfremt han ikke giver meddelelse til sælger herom med angivelse af beskaffenhed straks efter, at han har opdaget eller burde have opdaget manglen.
 • I tilfælde af transportskade er køber ved modtagelsen af varen forpligtiget til at notere beskadigelsens art og omfang på fragtbrevet.
 • Sælger har ret til at afhjælpe mangler og er forpligtiget til at foretage en sådan afhjælpning uden ugrundet ophold. Sælger skal selv bære omkostningerne ved afhjælpningen.
 • Såfremt sælger ikke inden rimelig tid foretager den fornødne afhjælpning, kan køber skriftligt meddele sælger en sidste frist for afhjælpning. Har sælger ikke opfyldt sin forpligtelse til afhjælpning inden denne frist, kan køberen kræve erstatning for sit tab, dog højst med et beløb, der modsvarer den aftalte købesum.
 • Såfremt sælger anerkender en reklamation, er sælgers ansvar begrænset til varens værdi, og kan altid fyldestgøres ved omlevering af det mangelfulde kvantum. Sælger har således i intet tilfælde noget ansvar for omkostninger og tab, som manglen måtte have forårsaget, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet indirekte tab. Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 • Såfremt sælgers ydelse består i forarbejdning af købers produkter, er sælgers ansvar begrænset til et beløb svarende til det aftalte vederlag.

12. Produktansvar

 • Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for.
 • Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
 • Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 • Ovennævnte begrænsninger af sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 • Såfremt sælger bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset til i henhold til ovennævnte.

13. Force majeure

 • Sælger er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt han kan godtgøre, at dette skyldes en hindring udenfor f.eks. strejke, lockout, ødelæggelse af produktionsapparat, driftsstandsning eller svigtende materialeforsyning, og at han på tidspunktet indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning eller at have undgået eller overvundet den eller dens følger.
 • Sælgeren er forpligtet til straks at underrette køber, såfremt der opstår en sådan hindring.

14. Lovvalg og værneting

 • Enhver tvist skal afgøres i henhold til dansk ret.
 • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med leverancer foretaget i henhold til salgs- og leveringsbetingelserne, skal afgøres af en af Danske Voldgiftsinstitut etableret voldgiftsret med 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne udpeger en voldgiftsmand og Det Danske Voldgiftsinstitut udpeger voldgiftsrettens formand. Tvisten afgøres ved anvendelse af regler for behandling af sager ved den almindelige voldgiftsret i Danmark.

Vil du vide mere om dine muligheder?

Udfyld formularen.

Vi vender tilbage hurtigst muligt

Hvad er dit navn? *
 
Dit telefonnummer? *
 
E-mail du kan træffes på? *
 
Hvilket produkt er du interesseret i? *
 
Hvad er dit spørgsmål hertil?
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt
 

Se vores omgivelser

Herunder kan du se vores lokaler og de maskiner vi arbejder med til dagligt.

Klik på billederne for at se flere detaljer.

Om Rolltech A/S

Velkommen til ROLLTECH. Verdens førende producent af profiler til glasindustrien, og din leverandør af rådgivning, viden og den helt rigtige løsning til netop dit behov.

En del af GLASS ALLIANCE

​Vi er en del af GLASS ALLIANCE - verdens største leverandør af profiler og fugemase til isolerglas-industrien - sammen med Fenzi og vores moderselskab Alu-Pro.

Det er din garanti for en total-leverandør med fuld fokus på knowhow, erfaring og udvikling.

Kontakt os

​Johs. E. Rasmussens Vej 12

DK-9800 Hjørring

Find vej her

CVR-nummer:78322519

SE-nummer (eksport):DK 23163853

SEnummer (import):DK 78322519

Telefon: +45 96 23 33 43

E-mail: info[ad]rolltech.dk